У.Хүрэлсүх шүүхийн томилгооноос татгалзсан анхны Ерөнхийлөгч боллоо гэх мэдээлэл төөрөгдүүлсэн

#FactCheckedByMFCC | Шалгасан кэйсийн дугаар #90

Checked by: MFCC

Ерөнхий агуулга

У.Хүрэлсүх шүүхийн томилгооноос татгалзсан анхны Ерөнхийлөгч боллоо гэх мэдээллийг түгээжээ.

Баримт шалгалтын үр дүн

Үндсэн Хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 18.4-т “Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргасан тал хянаж байгаа асуудлын хүрээнд Цэцийн хуралдаан зөвлөлдөхөөр завсарлахаас өмнө аль ч шатанд өөрийн шаардлагын үндэслэл, зүйлийг өөрчлөх, хэмжээг ихэсгэх, багасгах болон шаардлагаас бүхэлд нь буюу зарим хэсгээс нь татгалзах эрхтэй” гэж заасан.

2021.09.06 | Улаанбаатар хот, Монгол

✒2021 оны 09 дүгээр сарын 06-нд zarig.mn сайтад “У.Хүрэлсүх шүүхийн томилгооноос татгалзсан анхны Ерөнхийлөгч боллоо” гарчигтай мэдээ нийтлэгдсэн нь найман цагийн дараа facebook платформд 2661 хариу үйлдэл авч, пэйждээ постолсон нь 1.9 мянган реакц, 485 сэтгэгдэл авч, 134 удаа цааш түгээсэн байна.

ШҮҮГЧИЙГ ТОМИЛОХ ЭРХЭЭСЭЭ ТАТГАЛЗААГҮЙ, Үндсэн Хуулийн Цэцэд гаргасан хүсэлтээсээ татгалзсан.

2021 оны 01 дүгээр сарын 15-нд Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аар баталж 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн. Уг хуулийн 36 дугаар зүйлд “Шүүгчийг томилох, танхимын тэргүүн, Ерөнхий шүүгчийг сонгох” асуудлыг зохицуулахдаа,

“36.1.Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийг Ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийг Ерөнхий зөвлөл Улсын Их Хуралд танилцуулснаар Ерөнхийлөгч 14 хоногийн дотор томилно.

36.4.Ерөнхий зөвлөлөөс санал болгосон нэр дэвшигч энэ хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасан шүүгчид тавих болзол, шаардлага хангаагүй гэж үзвэл Ерөнхийлөгч энэ тухай Ерөнхий зөвлөлд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

36.5.Ерөнхий зөвлөл Ерөнхийлөгчийн саналыг дахин нягталж, томилохоос татгалзсан үндэслэл тогтоогдоогүй тохиолдолд тухайн нэр дэвшигчийг дахин санал болгох, нотлогдсон тохиолдолд Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хуульд заасан журмаар өөр нэр дэвшигчийг санал болгоно.

36.7.Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд шүүх санал болгосноос хойш Ерөнхийлөгч 14 хоногийн дотор зургаан жилийн хугацаагаар, зөвхөн нэг удаа томилно.

36.11.Ерөнхийлөгч шүүгчийг томилсон тухай зарлиг гаргана” гэх мэтээр Ерөнхийлөгчийн шүүгчийг томилох эрхийг зааж өгсөн.

Мөн 43 дугаар зүйлд “Шүүгчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах” зохицуулалтыг хуульчлахдаа,

43.2.Шүүгчийг энэ хуулийн 43.1-д заасан үндэслэлээр шилжүүлэн томилуулах тухай саналаа Ерөнхий зөвлөл Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх бөгөөд Ерөнхийлөгч саналыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор тухайн шүүгчийг шилжүүлэн томилно” гэж зааж өгсөн. /хуулийн холбоосыг хавсаргав/

Тиймээс одоо мөрдөгдөж байгаа Шүүхийн тухай хуулиар Ерөнхийлөгч шүүгчийг томилох, шилжүүлэх эрх мэдэл нь хэвээр хадгалагдаж байна.

Үндсэн Хуулийн Цэцэд гаргасан Ерөнхийлөгчийн хүсэлтийн тухайд:

2021 оны 02 дугаар сарын 09-нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга “Шүүхийн тухай хуулийн зарим заалт нь Үндсэн хууль зөрчсөн” гэж үзээд Үндсэн Хуулийн Цэцэд хүсэлт гаргасан.

Тэрбээр УИХ дангаараа Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн гишүүнийг томилж болохгүй, эрх мэдэл хуваарилах зарчим алдагдана гэж үзсэн байв. Тухайлбал, уг хуулийн

– 76 дугаар зүйлийн 76.2 дахь хэсэгт “Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн … бусад таван гишүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр Улсын Их Хурал томилно”,

– 95 дугаар зүйлийн 95.4 дэх хэсэгт “… Шүүхийн Сахилгын Хорооны бүрэлдэхүүнд орох бусад таван гишүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр Улсын Их Хурал томилно”

гэж заасан нь Монгол

Улсын Үндсэн хуулийн 49.3 “Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана”, 49.5-д заасан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг томилох, 49.6-д заасан Шүүхийн сахилгын хороог томилох заалт, болон Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуульд нийцээгүй гэж үндэслэлээ гаргасан байсан. /зураг болон холбоосоос харна уу/

2021 оны 04 дүгээр сарын 28-нд Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзсэн Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт гарснаар Шүүхийн тухай хуулийн тодорхой заалтуудыг түдгэлзүүлсэн юм. /”Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2021 №20 (1170) дугаар, 1530-1539 дэх тал. /холбоосыг хавсаргав/

2021 оны 05 дугаар сарын 06-нд УИХ-аас “Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй” хэмээн 41 дугаар тогтоол гаргасан. /холбоосыг хавсаргав/

Цэцийн дүгнэлтийг УИХ хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд маргааныг дахин хянан шийдвэрлэх хуультай. /ҮндсэнХуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 30.1/

Иймээс Үндсэн Хуулийн Цэцийн Их суудлын хуралдаан болох байв. Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг үүсгэснээс хойш хуралдаанд бэлтгэх ажиллагааг 60 хоног хүртэл сунгах боломжтой. /23.2/ Мөн “тухайн хуралдаанаар маргааныг хянан шийдвэрлэх боломжгүй нөхцөл, байдал үүсвэл уг нөхцөл, байдлыг арилгах боломжтой хугацаагаар маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хойшлуулна” гэж заасан. /8.4/

Ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзсэн Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлтийг УИХ хүлээн авахаас татгалзсан тул Их суудлын хуралдаан болох хүлээлттэй нөхцөл үүссэн байв.

Ерөнхийлөгч Цэцэд гаргасан хүсэлтээс татгалзах үндэслэлтэй.

Үндсэн Хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 18.4-т “Цэцэд өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргасан тал хянаж байгаа асуудлын хүрээнд Цэцийн хуралдаан зөвлөлдөхөөр завсарлахаас өмнө аль ч шатанд өөрийн шаардлагын үндэслэл, зүйлийг өөрчлөх, хэмжээг ихэсгэх, багасгах болон шаардлагаас бүхэлд нь буюу зарим хэсгээс нь татгалзах эрхтэй” гэж заасан.

Тиймээс Ерөнхийлөгчийн Үндсэн Хуулийн Цэцэд гаргасан хүсэлтээс Ерөнхийлөгч татгалзах боломжтой.


Аливаа мэдээллийг хуваалцахаасаа өмнө #ЭхлээдБод #Think1st


Та бүхэн манай төвийн баримт нягталсан мэдээтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт, залруулга хийлгэх болон бусад санал гомдлоо редакторын hello@mfcc.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

Leave a Reply

Сэтгэгдэл үлдээх

Хуваалцах

Бид Олон Улсын Баримт Шалгагчдын Сүлжээ (International Fact-Checking Network)-ний ёс зүйн кодын дагуу аливаа мэдээллийг баримтаар баталгаажуулан шалгадаг. Баримтаар шалгасан мэдээллээ #ҮНЭН, #ХУДАЛ, #ТӨӨРӨГДҮҮЛСЭН, #БҮРЭН БУС, #ЭВЛҮҮЛЭГ, #ЕГӨӨДӨЛ гэсэн зургаан төрлөөр ангилж, олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл түгээн ажиллаж байна.

Check document